BASES CONCURS CARTELL DE FESTES 2015

BASES CONCURS CARTELL DE FESTES 2015
Es convoca el XXX Concurs de Cartells anunciadors de les
Festes de Moros i Cristians 2015, el qual es regirà per les següents bases:
1r..- Poden participar en el concurs tots els artistes i dissenyadors que ho desitgen, individualment o en equip, visquen o no al Campello.

2n.- L’obra anunciarà les Festes de Moros i Cristians del Campello i contindrà com a text únic i obligatori la llegenda:
FESTES DE MOROS I CRISTIANS
EL CAMPELLO
DEL 12 AL 15 D’OCTUBRE DE 2015

3r..- S’extablixen els següents premis:
1.200 € PRIMER PREMI
500 € PREMI AUTOR LOCAL
Per optar a “Autor local” s’acreditarà la residència amb fotocòpia del D.N.I. o document expedit per l’Ajuntament insert a l’interior del sobre a adjuntar.

4t.- Els treballs han de ser originals i inèdits i no han d’haver estat presentats en uns altres concursos. Els seus autors seran responsables davant l’Ajuntament i davant de tercers de l’acompliment d’allò establit en aquestes bases.

5é.- Les obres seran de concepción i tècniques lliures, sempre que siga possible la seua reproducció. Es presentaran en mode cartell, en una reproducción impresa a colar en alta
resolución, en format vertical amb una grandària de 70 x 50 cm., muntada “a sang” (sense marges) i s’haurà d’acompanyar d’un suport magnètic llegible en PC (CD, DVD), de manera que permeta la seua reproducció. En cas de necessitat, l’artista i/o disenyador estarà obligat a realitzar l’adaptación oportuna.

6é.- Els participants presentaran els seus treballs muntats sobre rígid o bastidor, en vertical, sense vidre ni marc i embalats.

7é.- Portaran escrit a l’embalatge del cartell original, en la part posterior d’este i en una cara del CD o DVD, un lema que servirà per a conéixer la identitat del seu autor/s
posteriormente al veredicte del jurat, indicant també el/s premi/s al/s que es presenta.

8é.- S’acompanyarà també, adherit al cartell original per la seua banda posteior, un sobre tancant, dins del qual s’inclourà un full amb el següent: nom i congnoms de l’autor, adreça
i teléfon, lema amb el que participa, premi/s al/s que opta i una declaración expressa indicant que el treball és original i inèdit. Este full haurà d’estar firmat pel concursant. També s’inclourà dins del sobre el document que acredite la seua residència, en cas d’optar a “autor local”. Per fora del sobre només portarà escrit l’indicat lema i el/s premi/s al/s que opta, sense que expresse cap altra al.lusió que permeta identificar el concursant, ja que en cas contrari, l’obra seria exclosa del concurs.

9é.- Cada autor podrá presentar un màxim de dues obres, podent optar cadascuna a un o als dos premios. El lema serà diferent per a cada obra si es presentan dues. Els premis no podran ser acumulables en el mateix autor.

10é.- L’Ajuntament del Campello no es farà responsable dels possibles accidentes que les obres pugueren sofrir, no obstant això, es vigilaran amb la major atenció.

11é.- La decisió del Jurat es produirà com a molt abans del 18 de Juliol.

12é.- Els treballs es presentaran o enviaran a la Consergeria de la Casa de Cultura, en la Plaça de la Constitució nº 4 amb el còdig postal 03560 El Campello, fins el 4
de Juliol, inclós, de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.
En les obres enviades per Correus o per Agència de transports, es farà constar el dia i l’hora del seu lliurament,

13é.- El Jurat resoldrà en primer lloc el Primer Premi; després el Premi Autor Local.
El Jurat podrà concedir un PREMI ESPECIAL A LA INNOVACIÓ, si ho considera oportú, i després d’haver resolt els dos premis anteriors. Aquest Premi està dotat amb 250 € i és
acumulable a qualsevol dels altres dos premis.
Per cada Premi es seleccionarà també un finalista, sense contingut en Premi.
Quedarà anul.lat qualsevol dels tres Premis si, una vegada oberts els sobres i identificats els autors guanyadors, es coneguera que algun d’ells està relacionat amb algun membre del Jurat o membre de la Corporació o de la Junta Directiva de la Junta Festera fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat. Si açò succeïra, el Premi en qüestió pasarà a ser atorgat al
corresponent finalista.

14é.- Els cartells premiats es constituiran, com es considere oportú, en cartell oficial de festes y/o portada del Llibret de Festes de Moros i Cristians que edita la Junta Festera de
Moros i Cristians del Campello. El Jurat, si ho estima oportú a la vista del nivell de qualitat del conjunt de les obres presentades, podrà proposar realitzar una exposició de les mateixes
determinantl’Ajuntament la seua viabilitat i, en el seu caso, el lloc i dates que este convenients.
Si es considera que els cartells presentats no reuneixen la suficient qualitat, el Jurat podrà declarar desert el premi o els premis.

15é.- El Jurat estarà constituït per tres membres designats per la Corporació Municipal, dos membres designats per la Junta Festera, dos designats per la Regidoria de
Cultura entre artistes i dissenyadors de la Comunitat Valenciana i dos designats per la Regidoria de Festes, fent de Secretari, sense vot, el Secretari General de l’Ajuntament o persona en qui delegue. Cap membre del Jurat podrà optar al concurs.
Les decisions del Jurat seran inapel.lables i els concursants, pel fet de participar en aquest concurs, renuncien expressament a qualsevol tipus de reclamació davant les seues resolucions.

16é.- Els cartells premiats al Concurs quedaran en propietat de l’Ajuntament del Campello qui podrà reproduir-los sense autorització dels seus autors.
Les obres no premiades, una vegada resolt el concurs, podran ser arreplegades pels seus autors durant el mes d’agost, si no es realitza exposició, o durant el mes de novembre, si
aquesta es realitza.
Després d’aquest termini, les obres que no hagen sigut retirades quedaran a lliure disposició de l’Ajuntament del Campello per entendere que els seus autors renuncien a la seua propietat, podent disposar lliurement així mateix el destí que es considere més oportú per a elles.

17é.- El fet de participar en el concurs implica el coneixement i acceptació per part de tots els concursants d’aquestes bases, motiu pel qual no podran impugnar-les una vegada
formalitzada la presentació